Školní družina

1.září 2022  |   Školní družina  |     |  

HLAVNÍ VÝCHOVNÝ CÍL

Hlavní výchovný cíl je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání a aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy. ŠVP ŠD úzce navazuje na ŠVP ZŠ.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Oblasti: environmentální výchova, prosociální dovednosti, logopedická péče, rozvoj jemné motoriky, hudebně-pohybové činnosti, sportovní činnosti, výtvarná výchova, relaxační techniky.
Naším cílem je vytvářet dětem vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě.

Školní družina spolu se Školním klubem jsou součástí Základní školy Marie Curie- Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, příspěvková organizace. K dispozici má třídu v přízemí budovy.  Třída je vybavena dle potřeb mimoškolní činnosti – vhodný nábytek, odpočinkové zóny (koberce), stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní. Prostory pro pobyt žáků ve školní družině jsou upraveny a zařízeny tak, aby umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. Prostředky pro zakoupení pomůcek, vybavení a odměn na soutěže získáváme z finančních prostředků školy.

Vybavení je průběžně sledováno a doplňováno.

Oddělení využívá dle potřeby školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu a školní knihovnu.

O přijetí i propuštění žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Na základě řádně vyplněné přihlášky jsou přijati žáci prvního a druhého ročníku a vztahují se na ně veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání. Přihlášení žáci přicházejí do ŠD po skončení vyučování. Ranní družinu mohou využívat i ostatní žáci navštěvující školu (z důvodu dojíždění).

Prostředí ŠD  je především místem pro odpočinek, relaxaci a přípravu na vyučování. Paní vychovatelka ŠD se snaží během celého školního roku rozvíjet u účastníků jejich další dovednosti a zájmy. Důraz klademe na oblasti výtvarné, pracovní, hudební, literárně-dramatické a společensko-vědní. Nedílnou součástí pobytu v ŠD jsou vycházky do přírody.

Žáci navštěvující ŠD  jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti, abychom předcházeli úrazům. Pro paní vychovatelku ŠD je důležitá spolupráce s třídními učitelkami a rodiči. Pedagogická pracovnice ŠD se snaží vyjít vstříc moderním trendům ve výchově, proto prochází pravidelným školením i dalším studiem v oblasti pedagogických věd.


ŠD  – vychovatelka Dominika Vostrčilová, DiS.

kontaktní telefon 608 163 366
vostrcilova@zsjachymov.eu 

Družinu navštěvují žáci 1. ročníku a 2. ročníku ZŠ.

Žáci  se schází v družině  ihned po vyučování. Po seznámení s odpoledním programem jdeme společně do jídelny na oběd.

Pokud počasí dovolí, trávíme relaxační chvilky po obědě na školní zahradě či v blízkém lesíku. V opačném případě jsme ve třídě, kde děti relaxují při hudbě, vyprávění, četbě.

Po odpočinku se věnujeme zájmové činnosti v podobě tematického povídání, tvoření, kreslení a malování a v neposlední řadě například soutěžení. Chodíme na procházky do lesa, na louky, ale také poznáváme naše město.

Po návratu do školy si děti volí aktivitu samy do svého odchodu. Některé si kreslí, jiné si staví z lega, hrají stolní hry, vyplňují pracovní listy v rámci přípravy na vyučování.


Režim dne

11:45 - 13:00 hygiena, oběd, relaxační činnosti, duševní hygiena, příprava pomůcek na odpolední řízenou činnost, klidové činnosti
13:00 - 14:00 řízená činnost, pobyt venku, pohybové chvilky, hygiena
14:00 - 15:00 dokončování řízené činnosti, úklid ŠD, individuální hry dětí, pobyt venku, odchody dětí do zájmových útvarů a domů
15:00 - 15:30 příprava na vyučování, psaní domácích úkolů (nutný písemný souhlas rodičů), didaktické hry, četba

Fotografie k článku

Úřední deska
Zveřejněno: 26.12.2022
Výroční zprávy
Zveřejněno: 28.11.2022
Návrh rozpočtu 2023


Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Mateřská škola
Berušky
Kytičky
Sluníčka
Důležité odkazy
Facebook
Bakaláři

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace
Adresa:Husova 992, Jáchymov, 362 51
IČO:70981043
Ředitel školy:Ing. Michal Havlíček
E-mail:skola@zsjachymov.eu
Web:https://www.zsjachymov.eu
Datová schránka:7dvmpmt
Zřizovatel:

Důležité kontakty

ZŠ:  353 811 505
 skola@zsjachymov.eu
MŠ:  352 629 018
 skolicka@zsjachymov.eu
ŠD:  608 163 366
 vostrcilova@zsjachymov.eu
ŠK:  770 640 134
 cernotova@zsjachymov.eu
ŠJ:  608 163 305 (odhlašování obědů pro ZŠ)
 608 163 508 (odhlašování obědů pro MŠ)
 jidelna@zsjachymov.eu

Mapa