Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně

19.prosince 2022  |   9. třída  |   Administrátor  |  

Informace pro žáky 9. tříd – přijímací řízení na SŠ a gymnázia pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče a žáci 9. ročníků, snad Vám následující informace pomohou v rozhodování o dalším studiu.

Ing. Zuzana Kokyová ZŘŠ
kokyova@zsjachymov.eu
Tel. 608 163 343

Výběr střední školy

Při mapování a zjišťování možností o Vašem dalším studiu můžete najít mnoho užitečných informací na následujících webových stránkách:

Pár užitečných rad

Při výběru studijního oboru využijte informační brožury, kterou žáci již obdrželi

  • Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol.
  • Na dnech otevřených dveří se hodně ptejte:
  • na vyučovací metody
  • na volitelné předměty (obvykle od 3. ročníku si může student část předmětů vybrat podle svých zájmů a budoucího zaměření)
  • na způsob výuky jazyků
  • na mezinárodní akce (něco jiného je výměna, kde jsou všichni nuceni komunikovat, něco jiného výlet poznávací)
  • na loňské přijímací zkoušky (pokud jde o výčet znalostí, zvažte, jestli je to pravá škola pro Vás)

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

  • Přihlášky budou vytištěny ve škole z matriky bakalářů na počítači. Všichni dostanou během ledna nanečisto vytištěnou přihlášku z počítače. Zkontrolujete své osobní údaje  a doplníte názvy vybraných škol a oborů. Takto doplněnou přihlášku odevzdáte do 3. 2. 2023. Poté dostanete kompletně vyplněné a potvrzené přihlášky. Doplníte jen podpisy a případná potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje).
  • Poté přihlášku odešlete nebo osobně dodáte řediteli vybrané střední školy, nejpozději však do 1. března 2023.

Informace k přijímacímu řízení

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška). Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín:13. dubna 2023
2. termín:14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín:17. dubna 2023
2. termín:18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín:10. května 2023
2. termín:11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3 ŠZ, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 ŠZ.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.


Celková informace k přijímacímu řízení 2022-23
https://www.msmt.cz/file/58636_1_1/

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
https://www.msmt.cz/file/58254_1_1/

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí
https://www.msmt.cz/file/58444/

Úřední deska
Zveřejněno: 26.12.2022
Výroční zprávy
Zveřejněno: 28.11.2022
Návrh rozpočtu 2023


Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Mateřská škola
Berušky
Kytičky
Sluníčka
Důležité odkazy
Facebook
Bakaláři

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace
Adresa:Husova 992, Jáchymov, 362 51
IČO:70981043
Ředitelka školy:Mgr. Drahuše Nováková
E-mail:skola@zsjachymov.eu
Web:https://www.zsjachymov.eu
Datová schránka:7dvmpmt
Zřizovatel:

Důležité kontakty

ZŠ:  353 811 505
 skola@zsjachymov.eu
MŠ:  352 629 018
 skolicka@zsjachymov.eu
ŠD:  608 163 366
 hellmichova@zsjachymov.eu
ŠK:  770 640 134
 cernotova@zsjachymov.eu
ŠJ:  608 163 305 (odhlašování obědů pro ZŠ)
 608 163 508 (odhlašování obědů pro MŠ)
 jidelna@zsjachymov.eu

Mapa